Kết quả thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố năm hoc 2008 - 2009

       Năm học 2008 – 2009 trường THCS Lê Quý Đôn có 51 học sinh trong tổng số 105 học sinh của quận Cầu Giấy tham dự kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố. Kết quả có 40 học sinh đạt giải trong đó có 4 giải nhất, 16 giải nhì, 9 giải ba và 11 giải khuyến khích. Tiêu biểu là các em: Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Văn Giáp lớp 9H (giải nhất môn Toán), Nguyễn Quốc Tuấn lớp 9H (giải nhất môn Hoá), Đặng Quang Huy lớp 9D (giải nhất môn Tiếng Anh).Kết quả thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố năm học 2008 – 2009

STT

Hä vµ tªn

NS

Líp

§iÓm

Gi¶i

M«n

1

NguyÔn Thanh B×nh

26/02/1994

9H

19.75

NhÊt

To¸n

2

NguyÔn V¨n Gi¸p

05/08/1994

9H

19.50

NhÊt

To¸n

3

TrÇn TiÕn C­ưêng

02/01/1994

9H

18.00

Nh×

To¸n

4

D­ư¬ng Ngäc HuyÒn

08/09/1994

9H

18.00

Nh×

To¸n

5

§Ëu H¶i §¨ng

07/07/1994

9H

17.50

Nh×

To¸n

6

NguyÔn §«ngHiÕu

29/03/1994

9H

17.50

Nh×

To¸n

7

NguyÔn §øc Phư¬ng

14/01/1994

9H

16.00

Nh×

To¸n

8

§ç BÝch Liªn

15/11/1994

9H

14.00

Ba

To¸n

9

TrÇn §¨ng Hïng

07/11/1994

9H

13.75

KK

To¸n

10

NguyÔn Thu Thuû

2/4/1994

9G

15.00

Ba

11

§ç NhËt Quang

2/25/1994

9H

14.50

Ba

12

NguyÔn Th¸i Hµ

1/25/1994

9H

14.50

Ba

13

Mai §øc Anh

2/25/1994

9H

14.00

Ba

14

NguyÔn §øc Trung

2/27/1994

9G

13.00

KK

15

Hoµng ViÖt H­ng

7/13/1994

9G

12.50

KK

16

Vò V©n Kh¸nh

9/7/1994

9H

12.00

KK

17

NguyÔn QuècTuÊn

11/26/1994

9H

19.25

NhÊt

Hãa

18

TrÇn ViÖt Linh

6/5/1994

9H

18.00

Nh×

Hãa

19

NguyÔn §¨ng Hưng

7/30/1994

9G

17.50

Nh×

Hãa

20

Th¾ng Quang Ngäc

11/13/1994

9H

17.25

Nh×

Hãa

21

Vò Thu Phư¬ng

6/12/1994

9G

12.50

KK

Hãa

22

NguyÔn ThÞ Hµ An

7/11/1994

9E

15.00

Ba

Sinh

23

NguyÔn Phư­¬ng Anh

10/08/1994

9G

14.00

Ba

V¨n

24

NguyÔn Thuú Linh

5/7/1994

9B

15.75

Ba

25

TrÇn HångThu

8/25/1994

9B

12.50

KK

26

NguyÔn Thu Hµ

8/2/1994

9G

12.25

KK

§Þa

27

§Æng Quang Huy

13/04/1994

9D

18.50

NhÊt

T.Anh

28

NguyÔn Hư­¬ng Giang

16/06/1994

9D

17.50

Nh×

T.Anh

29

TrÇn Thµnh§«

10/10/1994

9H

17.50

Nh×

T.Anh

30

TrÇn TuÖ Minh

22/06/1994

9H

17.25

Nh×

T.Anh

31

Lª Thanh Th¶o

19/03/1994

9D

17.25

Nh×

T.Anh

32

Tr­¬ng Mü HiÒn

16/07/1994

9D

17.00

Nh×

T.Anh

33

TrÇn Minh H»ng

11/01/1994

9D

16.50

Nh×

T.Anh

34

NguyÔn QuúnhTrang

23/08/1994

9D

16.50

Nh×

T.Anh

35

Lª KiÒu Anh

06/04/1994

9D

16.25

Nh×

T.Anh

36

Lª §øc HiÕu

23/04/1995

8D

14.75

Ba

T.Ph¸p

37

Lª DiÖu Linh

15/08/1995

8D

13.75

KK

T.Ph¸p

38

NguyÔn Ph­ư¬ng §«ng

16/02/1994

9D

13.00

KK

T.Ph¸p

39

TrÇn Minh TiÕn

02/07/1994

9D

12.25

KK

T.Ph¸p

40

§ç Hµ Trang

02/09/1994

9D

12.00

KK

T.Ph¸p

 

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này


Các tin khác